Rendeletek

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(XI.11.) rendelete az elektronikus ügyintézésről

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28. B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(XI.11.) rendelete az edvei Evangélikus Templom védetté nyilvánításáról

Edve Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62.§./2/ bekezdés l.) pontjában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Tovább

Edve Község Képviselőtestületének 8/2002./X.01./ Kr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. Ennek megvalósítása érdekében Edve Község Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. és 86.§-ában adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(VII.01.) rendelete „Az új telepítésű növények telepítési távolságáról”

Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2010.(XI.29.) önkormányzati rendelete

PREAMBULUM A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam, a parlamentáris demokrácia kiépülésével egyidejűleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedően fontos jogát: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmi jogát. Az egyre erősödő...
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(VI.02.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edvén lakóhellyel rendelkezők támogatására az alábbi rendeletet alkotja:
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009.(VI.02.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Tovább

Edve Község Önkormányzatának 7/2007.(VII.2.) rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII. 1.) rendelet módosításáról

A 7/2000.(VII.1.) rendelet 1. számú melléklete helyére az alábbi melléklet lép:
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 35. § (2) bekezdés és a 38. § (9) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete az Edvei Római Katolikus Templom védetté nyilvánításáról

Tovább

Edve Község Önkormányzatának Versenyeztetési Szabályzata

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának versenyeztetési rendjét az alábbiak szerint határozza meg.
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 6.) pontjában, 5. § (2) bekezdés b) – c) pontjában, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mhötv.) 107. §-ában, 109. §...
Tovább

Edve Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) 2013 - 2018

Elkészült Edve Község Helyi Esélyegyenlőségi programja
Tovább

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.29.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 8/2005.(X.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „R”) az alábbi 3/A §-al egészül ki.
Tovább

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.30) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz...
Tovább

Edve Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Edve Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet...
Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2014. önkormányzati rendelet módosításásról

Tovább

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete „Edve Község Díszpolgára ” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Edve község tisztelettel és megbecsüléssel adózik azon kiemelkedő érdemeket szerzett hazai és külföldi személyeknek, akiknek Edvéhez kötődése megtiszteltetést jelent, illetve akik életművükkel, tevékenységükkel dicsőséget szereztek a községnek, elősegítették fejlődését, értékeinek gyarapítását, hozzájárultak a róla alkotott kedvező kép kialakításához.   Edve Község Önkormányzatának...
Tovább
1 2
Hasznos linkek
Közérdekű telefonszámok
Háziorvos
+36 96 257 1582
Állatorvos
+36 30 530 6360
Önkormányzat
+36 96 257 489
+36 96 594 170
Jegyző
+36 96 594 174