Edve Község Képviselőtestületének 8/2002./X.01./ Kr. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. Ennek megvalósítása érdekében Edve Község Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. és 86.§-ában adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1.§.

 

/1/ A rendelet célja, hogy Edve Község kulturális és közművelődési egységét szem
előtt tartva a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével
meghatározza Edve Község Önkormányzatának közművelődési feladatait.

/2/ A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési ház által ellátott feladatok biztosításáról. Ezen túlmenően az önkormányzat a szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladat vállalásra, amely a község kulturális életét gazdagítja.

 

A rendelet hatálya

2.§.

 

E rendelet hatálya kiterjed Edve Község területén működő közművelődési létesítményre (Művelődési ház) továbbá mindazokra a szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

 

A közművelődés feladatrendszere

3.§.

 

/1/ Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörében biztosítja a települési önkormányzat kötelező feladataként a helyi közművelődési tevékenység támogatását, melynek formái:
a.)    az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyeket javító lehetőségeinek megteremtése.
b.)    a fiatalok kultúrált szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
c.)    a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi közművelődési szokások, gondozása, gazdagítása,
d.)   az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
e.)    az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
f.)     a kortárs művészetek különböző ágai, bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása,
g.)    a különböző kultúrák, és művészeti ágak közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
h.)    a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
i.)      egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
j.)      közreműködés a közművelődési, szakmai képzés és továbbképzés korszerű egymásra épülő rendszerének kialakításában és működtetésében.

/2/ A közművelődési feladatok megvalósítását az önkormányzat a Művelődési házban, mint intézményben biztosítja.

/3/ Edve Község Önkormányzata e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet:
A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a.)    az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,
b.)    a közművelődési tevékenységben érintettek körét,
c.)    az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,
d.)   a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,
e.)    a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,
f.)     a közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.

 

Egyéb közművelődési feladatok

4.§.


A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében Edve Község Önkormányzata szerepet vállal:
a.)    a község civil szervezetei által kínált művelődési lehetőségekről szóló információk gyűjtésében,
b.)    közérdekű közhasznú kiállítások rendezésében,
c.)    a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzésében,
d.)   jelen napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, lakossági találkozók szervezésében.

 

A közművelődési feladatok személyi és tárgyi feltételei

5.§.


/1/ Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához 1 fő tiszteletdíjas alkalmazottat foglalkoztat.

/2/ A közművelődési feladatok ellátására rendelkezésre álló ingatlan:
Faluház Edve, Petőfi u. 60. szám alatti ingatlan.
-    1 db 100 fő befogadó képességű nagyterem,
-    1 db 10 fő befogadó képességű kisterem

/3/ A közművelődési feladatok végrehajtásához a tiszteletdíjas alkalmazott éves munkatervet, programot készít, amelyet a képviselőtestület elé terjeszt.

/4/ A közművelődési létesítmény, működési rendjét, nyitva tartását, használati módját a Működési Szabályzat tartalmazza.

 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

6.§.

 

/1/ Az önkormányzat e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetésében finanszírozza. Ennek forrása Edve Község Önkormányzatának saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg, és az elkülönített állami pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatás.

/2/ Az önkormányzat a közművelődési feladatokat közösségi színtér biztosításával, szakfeladat formájában működteti, annak tervezési, számviteli feladatait Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatal látja el.

/3/ A közművelődési létesítmény helyiségeit nem önkormányzati szervezetek, egyedi szerződés megkötésével veheti igénybe. A szerződés megkötésére a művelődésszervező jogosult.

/4/ A közművelődési létesítmény használati, illetve bérleti díját az önkormányzat különrendeletben állapítja meg.

 

Záró rendelkezés

7.§.

 

E rendelet 2002. október 1-jén lép hatályba.

 

 

Imre László                          Dr. Gál László
alpolgármester                     jegyző

 

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2002. október 1-én megtörtént.

Edve, 2002. október 1.

 

Dr. Gál László
jegyző