Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete az Edvei Római Katolikus Templom védetté nyilvánításáról

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete az Edvei Római Katolikus Templom védetté nyilvánításáról

 

 

 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. §

A rendelet hatálya az Edvei Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő edvei 126. hrsz-ú Edvei Római Katolikus Templom egészére terjed ki.

 

  1. §

A képviselő-testület az 1.§-ban meghatározott építményt helyi egyedi védelem alá helyezi. A helyi egyedi védelem alá helyezést Edve község településképének, épített természeti értékének megóvása indokolja.

 

  1. §

/1/ A helyi egyedi védelem alá helyezett 1.§-ban meghatározott építmény fenntartása, az állagmegóvás a tulajdonos kötelezettsége.

/2/ A templom épületére, külső-belső részére az egyházközség hitéletéhez nem tartozó reklám, hirdető berendezés, vagy más ettől különállóan megjelenő berendezés, vagy tárgy nem helyezhető el.

/3/ A templom épületén végzett felújítási és átalakítási munkához a tulajdonos és a védetté nyilvánítást elrendelő hatóság hozzájárulása szükséges.

 

  1. §

/1/ A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltakról az önkormányzat hatósági nyilvántartást vezet.

 

  1. §

Ezen rendelet 2012. július 13-án lép hatályba.

 

 

 

 

Imre László Dr. Gál László polgármester jegyző

 

 

Záradék:

 

Jelen rendelet kihirdetése 2012. július 12-én megtörtént.

 

Edve, 2012. július 12.

 

 

Dr. Gál László

jegyző