Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(VII.07.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.

5. § b.) pontjában továbbá a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Az adó mértéke

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként: 28.500 Ft.

 

2. § Adómentesség

(1) Mentes a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

(2) Mentes a lakóingatlanhoz tartozó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 19. § a) pontjában meghatározott mértéket meghaladó földrészlet.

(3) Mentes a magánszemélynek az adóköteles ingatlant meghaladó minden további ingatlana.

3. § Adókedvezmény

(1)               24.500 Ft/év adókedvezményben részesül az első ingatlan után az a magánszemély, aki a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül életvitelszerűen Edve község illetékességi területén lakik.

 

(2)               Az adókedvezmény vagy mentesség feltételeinek fennállásáról az adóalanynak nyilatkoznia kell.

4. § Értelmező rendelkezések

Első ingatlan: a magánszemély tulajdonában lévő, több ingatlan esetén azon ingatlan, amelyben az adóalany a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik.

 

5. § Záró rendelkezés

Ezen rendelet 2018. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

 

 

Imre László                                                                                                         Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                 jegyző

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetése 2017. július 7-én megtörtént.

 

Edve, 2017. július 7.                                                                                              Dr. Gál László

jegyző