Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete „Edve Község Díszpolgára ” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Edve község tisztelettel és megbecsüléssel adózik azon kiemelkedő érdemeket szerzett hazai és külföldi személyeknek, akiknek Edvéhez kötődése megtiszteltetést jelent, illetve akik életművükkel, tevékenységükkel dicsőséget szereztek a községnek, elősegítették fejlődését, értékeinek gyarapítását, hozzájárultak a róla alkotott kedvező kép kialakításához.

 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéséről szóló 2011. évi CCII. tv. 22. § (1) bekezdés d) pontjában, és

24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „Edve Község Díszpolgára ” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A kitüntetés alapítása

 

 1. §

 

 1. Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Edve Község Díszpolgára” kitüntető címet alapít.

 2. „Edve Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá a példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

 3. „Edve Község Díszpolgára” kitüntető cím évente legfeljebb 1 fő részére adományozható.

 4. A kitüntetés az arra méltó személyek részére haláluk után is adományozható.

 

Kitüntetés adományozása

 

 1. §

 

 1. A község lakossága nevében a képviselő-testület adományozza az „Edve Község Díszpolgára” kitüntető címet.

 2. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom jár.

 3. A díszoklevél tartalmazza

 1. az adományozó megjelölését,

 2. a határozat számát és keltét,

 3. az adományozott nevét,

 4. az adományozás indokát,

 5. az adományozás pecsétjét,

 6. Edve község címerét.

A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

 

 1. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az állampolgárok, a bejegyzett politikai pártok, társadalmi és érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, egyházak, intézmények, a polgármester, az önkormányzati képviselők, valamint a képviselő-testület által az előkészítésre kijelölt bizottság.

 2. A kitüntetések adományozása zárt ülésen, az előkészítésre kijelölt bizottság előkészítése alapján az érdemeket méltató határozattal történik.

 3. A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

 4. A község díszpolgára az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

 5. Külföldi állampolgár részére – amennyiben nem magyar anyanyelvű – az oklevelet anyanyelvén kell kiállítani.

 6. „Edve Község Díszpolgára” kitüntető cím elhalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet, az emlékplakettet és a tárgyjutalmat az elhalt családja képviselőjének, illetve örökösének kell átadni.

 

 

 1. §

 

 1. „Edve Község Díszpolgára” kitüntető cím átadására évente a Falunap keretében kerül sor. Indokolt esetben kivételesen a képviselő-testület ettől eltekinthet, és más időpontban is élhet e jogával.

 2. A kitüntetések adományozásával kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási teendőket a jegyző látja el.

 3. A kitüntető cím költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

 4. A díszpolgárok a képviselő-testület és a község lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezik, ezért őket a képviselő-testület által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni.

 5. A díszpolgári cím tulajdonosát elhalálozásakor a község saját halottjának tekinti és - a családja kívánságának figyelembevételével – díszsírhely illeti meg az edvei temetőben.

 6. Az „Edve Község Díszpolgára” kitüntető címre vonatkozó személyi javaslatokat tárgyév június 15-éig lehet benyújtani indoklással együtt Edve község polgármesteréhez címezve.

 

A kitüntetés visszavonása

 

 1. §

 

 1. „Edve Község Díszpolgára” kitüntető cím a képviselő-testület indokolt határozatával visszavonható attól, aki a megbecsülésre méltatlanná, érdemtelenné válik.

 

 

 1. Érdemtelen a kitüntető címre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott vagy jogerősen büntetés-végrehajtási intézetben történő szabadságvesztést állapított meg. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

 2. A kitüntető cím visszavonásával kapcsolatos eljárásra a 2. §-ban foglaltak az irányadók.

 

Záró rendelkezés

 

 1. §

 

Ezen rendelet 2016. május 23-án lép hatályba.

 

 

 

 

 

Imre László Dr. Gál László polgármester jegyző

 

 

 

 

Záradék:

 

Jelen rendelet kihirdetése 2016. május 20-án megtörtént.

 

 

Edve, 2016. május 20.

 

 

Dr. Gál László

jegyző