Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009.(VI.02.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §


E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének módját és feltételeit.

 

A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya kiterjed Edve község területén élő lakosokra, figyelemmel az Sztv. 3. § (1)-(3), az Sztv. 6. § és 7. §-ában foglaltakra.

 

Az ellátások formái

3. §


Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászorultságtól függően igénybe vehető ellátásokat az alábbiak szerint határozza meg:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás.
 2. Az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj.
 3. Átmeneti segély
 4. Temetési segély

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a képviselő-testület 2 évente felülvizsgálja.

 

Eljárási szabályok

4. §


(1) Az általános, minden e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási szabályokat az Sztv. 5-10. §-ai határozzák meg.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik.

 

Az eljárás megindítása

5. §


(1) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre, illetve hivatalból. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani, az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt.

(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, akkor ezek tekintetében a jövedelemigazolásnál irányadó időszak:
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap,
- az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.

 

Az ellátások kifizetése

6. §


Az ellátások kifizetése
a) havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja
b) nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követően házipénztárból,
c) rendkívüli esetben, ill. a lakosság többségét érintő segélyek esetén házipénztárból történik.

 

II. Fejezet

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Az aktív korúak ellátása

7. §


(1) Az Sztv. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy a támogatás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles.

(2) Az együttműködési kötelezettség
a) a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban Edve Község Önkormányzat jegyzőjével, valamint
b) az együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn.

(3) Edve Község Önkormányzata az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítására a Beled székhellyel működő Egyesített Szociális Központot jelöli ki.

(4) A közfoglalkoztatásra való kiközvetítés biztosítása érdekében Edve Község Önkormányzata megállapodást köt a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kapuvári Kirendeltségével.

 

8. §


(1) Az Sztv. 37/D. § (1) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettség tartalmi elemein túl az Sztv. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles

 1. a támogatást megállapító határozatban megjelölt időben megjelenni az Egyesített Szociális Központban.
 2. Az Egyesített Szociális Központtal való folyamatos együttműködés keretében a kijelölt családgondozó által megadott időpontokban, de legalább havonta megjelenni az intézményben.
 3. 15 napon belül bejelenteni a személy adataiban, szociális helyzetében, családi körülményeiben bekövetkezett változást.

(2) Az Sztv. 37/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy és az együttműködésre kijelölt szerv írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) kapcsolattartás az Egyesített Szociális Központ munkatársával, egyéni családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások igénybevételére ösztönzés.
b) A megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség okozta traumák feloldását segítő programok.
c) Életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel, az egészségi, szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások.

(4) A típusokon belül a foglalkozások tartalmát, követelményrendszerét az Egyesített Szociális Központ vezetője és az együttműködésre kötelezett személy közösen határozza meg.

 

9. §


(1) Az együttműködés megszegésének esetei:
a) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határidőn belül nem keresi fel az Egyesített Szociális Központot, nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét.
b) Az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg az Egyesített Szociális Központban.
c) Együtt nem működésével meghiúsítja a beilleszkedést segítő programok kidolgozását.
d) A beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában nem működik együtt.

(2) Az együttműködési kötelezettség megszegését az Egyesített Szociális Központ 3 napon belül írásban jelzi Edve Község Önkormányzat jegyzőjének.

 

Lakásfenntartási támogatás

10. §


(1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható:
a) lakbérhez,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez,
c) csatornadíjhoz,
d) szemétszállítási díjhoz,
e) vízdíjhoz,
f) villanyáram díjához,
g) gázfogyasztás díjához,
h) tüzelőanyag költségeihez.

(2) Az (1) bekezdés a) – h) pontjainak alkalmazásában a lakásfenntartás havi költségeként:
-  lakbért,
-  lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,
-  szemétszállítás költségeit teljes egészében,
-  villamos energia fogyasztásból – nem fűtési célból – legfeljebb havi 3.000 Ft vehető figyelembe,
-  gázfogyasztásból – nem fűtési célból – háztartásonként PB gázpalack esetén 1 db/hó vehető igénybe,
-  víz- és csatorna fogyasztás esetén háztartásonként legfeljebb 3.000 Ft/hó vehető figyelembe,
-  fűtésre használt villamosenergia, gázfogyasztás, valamint a szilárd tüzelőanyag költségeiként maximum évi 80.000 Ft vehető figyelembe.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható azon személyeknek, családoknak, ahol a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(4) A támogatás jogosultsági feltétele továbbá, hogy a lakásfenntartás havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének:
a) 25%-át az egyszemélyes háztartás esetén, továbbá gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, három vagy több gyermeket nevelők, vagy ahol tartósan beteg, illetőleg fogyatékos személy él,
b) 30%-át az a) pontba nem tartozók esetén.

(5) A lakásfenntartási költségeket igazolni kell:
- lakbért a kérelmező nevére kiállított igazolással,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával,
- víz- és csatornadíjat az év végi elszámolási számlával,
- szemétszállítási díjat negyedéves számlával,
- villanyáram díját az éves elszámolási számlával,
- főzési célra használt gázpalack esetében a kérelmező nevére kiállított számlával.

(6) A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál és nem haladhatja meg a havi 4.000 Ft-ot.

(7) A lakásfenntartási támogatást elsődlegesen természetbeni juttatásként kell megállapítani, és havonta a szolgáltatást végző intézményhez kell utalni.

(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos, a támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelmeket évente meg kell újítani.

(9) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálásáról a képviselő-testület dönt.

 

Ápolási díj

11. §

 

(1) Az Sztv. 41. § (1) alapján ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.

(2) Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak az Sztv. 43/B. (1) bekezdése alapján, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családban élő esetén az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3) Az ápolási díj összege az Sztv. 44. § (1)-(2) bekezdése szerinti összegben kerül megállapításra.

(4) Az ápolási díjak megállapítása a képviselő-testület hatásköre.

 

Átmeneti segély

12. §


(1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket átmeneti segélyben részesíti, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többlet kiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló személyek esetében 200 %-át.

(2) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontjait, és a kifizetendő összeget.

(3) Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 1.000 Ft-tól - 30.000 Ft-ig kerülhet megállapításra.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, pl. haláleset, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet nélkül, maximum 50.000 Ft átmeneti segélyben részesíthető.

(5) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben történik, kivéve, ha az összes körülményekre tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően használják fel. Ebben az esetben a segélyt az igénylő költségeinek átvállalásával, vagy élelmiszercsomag vásárlásával kell megfizetni.

(6) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető. Ilyen esetben a polgármesteri hivatal a kifizetést követő 15 napon belül, de legkésőbb a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról. Ebben az esetben a polgármester intézkedhet a határozat azonnali végrehajtásaként a hivatal pénztárából történő kifizetésről.

 

Temetési segély

13. §

 

(1) Temetés segély folyósítható annak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott – feltéve, hogy az eltemettető edvei lakóhellyel rendelkezik és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(2) A temetési segély mértéke minden egyes esetben 20.000 Ft, mely összeget az eredeti temetési számla bemutatása alapján 8 napon belül a polgármesteri hivatal az eltemettetőnek kifizet.

(3) A temetési segély megállapítása I. fokon a polgármester, II. fokon a képviselőtestület hatásköre.

 

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Köztemetés

14.§


(1) A köztemetés elrendelésére I. fokon a polgármester jogosult, fellebbezése esetén II. fokon a képviselőtestület dönt az Sztv. 48.§.-ban foglaltak alapján.

(2) A köztemetés költsége nem haladhatja meg a helyben szokásos temetés költségét.

 

Méltányossági közgyógyellátás

15. §

 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

a) a családban élők esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át nem haladja meg,

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át nem haladja meg.

 

IV. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

16. §


Edve Község Önkormányzata személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) falugondnoki szolgálat
b) étkeztetés
c) házi segítségnyújtás
d) családsegítés
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
f) közösségi ellátások

 

Falugondnoki Szolgálat

17. §


(1) Az önkormányzat a szociális alapellátási feladatok elvégzésére falugondnoki szolgálatot létesít.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó szociális alapellátási feladatok:
- időskorúak és rászorulók részére ebédszállítás,
- iskolás és óvodás gyermekek szállítása az oktatási intézmények nyitvatartási rendjéhez igazodva,
- betegek orvoshoz (szakorvoshoz) szállítása,
- házi gondozásban való közreműködés,
- idősek és rászorulók részére gyógyszer kiváltása.

(3) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok:
- nagybevásárlás a rászoruló idősek és nagycsaládosok részére,
- információ szolgáltatás kedvező vásárlási és egyéb közérdekű lehetőségekről,
- falusi turizmusba való bekapcsolódás,
- kulturális események szervezése (falunap, közösségi rendezvények, stb.)
- belföldi és külföldi közösségi utak lebonyolítása,
- sportolók sportrendezvényekre való szállítása,
- az önkormányzati tulajdonú épületek előtti közterületek, temető rendezése, fűnyírás,
- helyi kereskedelmi ellátásba való besegítés.

 

Étkeztetés

18. §

 

(1) Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani az önkormányzat konyhájáról azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a.) egészségi állapotra tekintet nélkül a 65 év felettieket,
b.) korhatárra tekintet nélkül azokat, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek,
c.) azokat, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették,
d.) azokat, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos igazolja.

(3) Egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok számára is, akik átmenetileg - maximum 3 hónapig - krízishelyzetbe kerülnek. A krízisállapot megítélése az Egyesített Szociális Központ vezetőjének feladata.

(4) Az étkeztetés az ebéd elvitelének lehetővé tételével, a házi segítségnyújtás igénybevételével a lakáshoz történő szállítással, továbbá házi segítségnyújtásban nem részesülők részére a költségvetési rendeletben meghatározott kiszállítási díjért történik.

(5) Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ vezetője, fellebbezés esetén II. fokon a képviselő-testület határoz.

 

Házi segítségnyújtás

19. §

A házi segítségnyújtási kérelem elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ vezetője határoz az Sztv.63.§-ban foglaltak szerint.

 

Családsegítés

20. §

 

(1) A családsegítő alapszolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodásához.

(2) A családsegítő alapszolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(3) A családsegítő szolgálat törvényben rögzített feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el.

(4) A társulás a családsegítő szolgálat feladatait az egyén és a család számára térítésmentes szolgáltatás formájában biztosítja.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

21. §


(1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentesen vehető igénybe.

 

Közösségi ellátások

22. §


(1) A közösségi ellátások igénybevételének esetén az Sztv. 65. §-a szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el.

 

Térítési díj

23. §

 

(1) A szociális alapszolgáltatások 16. § b) és c) pontjában meghatározott körének igénybevételéért az ellátást igénybevevő térítési díjat köteles fizetni.

(2) A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját a mindenkor hatályos éves költségvetési rendelet határozza meg.

(3) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott napi jövedelmének
- étkeztetés esetén a 25%-át,
- házi segítségnyújtás esetén a 20%-át,
- étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a 25%-át.

(4) A térítési díjakat havonta, visszamenőlegesen kell tárgyhónap 10-ig megfizetni.

 

Záró rendelkezések

24. §


(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(VII.01.), 10/2006.(XII.01.), 2/2007.(IV.02.) és 2/2008.(III.03.) rendeletei.

 

 

 

Imre László                             Dr. Gál László
polgármester                          jegyző

 

 

 

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. június 2-án megtörtént.

Edve, 2009. június 2.

 

 

 

Dr. Gál László
jegyző

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításárólEdve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§, 48 §, 57.§ (1) bekezdésében továbbá 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint rendelkezik:

A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 1. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek

 1. aki a meghalt – Ptk. szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és

 2. aki bejelentett edvei lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az elhunyt is – halálának időpontjában – edvei lakóhellyel rendelkezett.

 3. továbbá az eltemettető családjában az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

 1. § Ezen rendelet 2016. június 1-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Imre László Dr. Gál László

polgármester jegyző

 

 

Záradék:

 

Ezen rendelet kihirdetése 2016. május 31-én megtörtént.

 

Edve, 2016. május 31.

Dr. Gál László

jegyző