Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2014. önkormányzati rendelet módosításásról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) ekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdés  és 143. § (4) bekezdésének i) pontjábankapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§

1) A tulajdonosi jobokat a Képviselő-testület gyakorolja

(2) Bármely vagyontárrgy vagyonkezelésbe adásáról, és annak ellenértékéről a képviselő-testület - a vagyonkezelői szerződés elfogadásával - egyedi döntést hoz.

(3) A vagyonkezelésbe adás nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét, elsődleges célja a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, illetve értékének növelése

(4) A vagyonkezelői jog éves ellenértéke a vagyon értékének 14.2%-a.

(5) A vagyonkezelői jogy ingyenesen adható át önkormányzati közfeladat  átadásához kapcsolódóan.

(6) Vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelői jog a szerződés megkötésével keletkezik. Ingatlanra vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jogy az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a vagyonkezelőt azonban a szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei.

(7) A vagyonkezelő az ingatlan tekintetében saját kötségén köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

(8) A vagyonkezelő köteles a vagyon állagát és értékét megóvni, a vagyonelemek maradandó károsodástól mentes állapotát megőrizni. Köteles továbbá a vagyonkezelő a vagyon állapotát érintő minden lényeges eseményről a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni.

(9) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogviszony fennálta alatt köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyonnal - gazdasági számításokkjal alátámasztottan - eredményesen, a jó gazda gondosságával eljárva gazdálkodni.

(10) A vagyonkezelő az átvett vagyonelemekre vonatkozóan saját kötségére biztosítást köteles kötni.

(11) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe kapott vagyonelemeket (eszközöket) nyilvántartásábana a saját eszközeitől elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés és az értéknövelő beruházások összegét, az értékben bekövetkező egyéb változásokat.

(12) Vagyonkezelőt a vagyonkezelésbe kapott vagyon vonatkozásában adatszolgáltatási és adatnyilvántartási kötelezettség terheli az önkormányzat vagyonnyilvántartása számára. Ennek keretében a vagyonkezelő az önkormányzati vagyonkimutatáshoza atárgyévet követő február 15-ig köteles összesítő kimutatást készíteni a vagyonban bekövetkezett változásokról, továbbá negyedévenként köteles a negyedévet követő hónap 10. napjáig a vagyonkezelésbe kapott eszközök után elszámolt értékcsökkenést a tulajdonos vagyonnyilvántartása számára megküldeni.

(13) Az önkormányzat bármely időpontban jogosult ellenőrizni az átadott vagyon állagát, a vagyon állagának megőrzéséhez szükséges munkálatok elvégzését, a rendeltetésszerű használatát, a vagyonkezelői szerződésben szeretplő kötelezettségek teljesítésést.

(14) Az önkormányzat poltármestere a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében állóönkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni.

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó minden közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkorámyzati vagyonra a vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatását és okirat bemutatását kérni.

c) az ellenőrzött vagyonkezelő képviselőjétől, alkalmazottjától rásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, dokumentációkba betekinteni.

(15) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) Az ellenőrzés megállapításait megismerni, az ellenőrzést megállapításait tartalmazó jelntésre észrevételt tenni.

(16) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője, alkalmazottja köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani.

c) az ellenőrzést végző kéréseére a rendelkezésre bocsátott dokunentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(17) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyonelemekkel elszámolni

 

2.§ Ez a rendelet a 2014. augusztus 5-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.