Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IX.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 35. § (2) bekezdés és a 38. § (9) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

A 4/2011.(IV.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 9. § (1) bekezdés 1. mondata és a (2) bekezdés 2. mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek.

 

1. §

(1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy – az Sztv. 37. §-ában foglaltak kivételével – aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, a jogosultság további feltételeként köteles az Sztv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott lakókörnyezet rendezettsége biztosítására az alábbi kötelezettséget teljesíteni.

 

(2) A megállapított feltételek betartását a Polgármesteri Hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás időszaka alatt alkalomszerűen, de legalább negyedévente a helyszínen ellenőrzi.

 

A „R” 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

 

Lakásfenntartási támogatás

2. §

(1) Lakásfenntartási támogatás az Sztv. 38. § (10) bekezdésében meghatározott költségtípusok esetén nyújtható.

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a lakásfenntartás havi költségeként:

a)      lakbért, albérletet és közös költséget teljes egészében,

b)      lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,

c)      szemétszállítás költségeit teljes egészében,

d)     villamosenergia fogyasztásból – nem fűtési célból – legfeljebb havi 5.000 Ft,

e)      gázfogyasztásból – nem fűtési célból – háztartásonként PB gázpalack esetén 1 db/hó,

f)       víz- és csatorna fogyasztás esetén háztartásonként legfeljebb 5.000 Ft/hó,

g)      fűtésre használt villamosenergia, gázfogyasztás, valamint a szilárd tüzelőanyag költségeiként maximum évi 100.000 Ft

vehető figyelembe.

 

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható azon személyeknek, családoknak, ahol a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

(4) A lakásfenntartási költségeket igazolni kell:

a) lakbért, a kérelmező nevére kiállított igazolással,

b) albérleti díjat bérleti szerződéssel,

c) közös költséget a közös képviselő által kiállított igazolással,

d) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával,

e) víz- és csatornadíjat az év végi elszámolási számlával,

f) szemétszállítási díjat negyedéves számlával,

g) villanyáram díját az éves elszámolási számlával,

h) főzési célra használt gázpalack esetében a kérelmező nevére kiállított számlával.

 

(5) A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál.

 

(6) A lakásfenntartási támogatást elsődlegesen természetbeni juttatásként kell megállapítani, és havonta a szolgáltatást végző intézményhez vagy gazdasági társasághoz kell utalni.

 

(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos, a támogatást egy évre kell megállapítani, a kérelmeket évente meg kell újítani.

 

(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

 

3. §

Záró rendelkezések

Ezen rendelet 2011. szeptember 19-én lép hatályba. Rendelkezéseit 2011. szeptember 1-től alkalmazni kell.

 

Imre László                       Dr. Gál László
polgármester                     jegyző

 

Záradék:

 

Jelen rendelet kihirdetése 2011. szeptember 13-án megtörtént.

 

Edve, 2011. szeptember 13.

Dr. Gál László

jegyző