Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(XI.11.) rendelete az elektronikus ügyintézésről

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28. B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a hatáskörébe, illetve általa átruházott hatáskörbe tartozó, továbbá törvény által a polgármester hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyben az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó ügyekben.

2. §

(1)  Ez a rendelet 2009. december 1-én lép hatályba.

 

(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005.(XI.01.) rendelet.

 

Imre László        Dr. Gál László
polgármester      jegyző


Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. november 11-én megtörtént.

Edve, 2009. november 11.

 

Dr. Gál László
jegyző