Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(XI.11.) rendelete az edvei Evangélikus Templom védetté nyilvánításáról

Edve Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62.§./2/ bekezdés l.) pontjában foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

 

A rendelet hatálya az Edvei Evangélikus Gyülekezet tulajdonában lévő Edve, Petőfi u. 51. szám alatti, edvei 125. hrsz-ú Evangélikus Templom egészére terjed ki.

 

2.§

 

A képviselő-testület az 1.§-ban meghatározott építményt helyi egyedi védelem alá helyezi. A helyi egyedi védelem alá helyezést Edve község településképének, épített természeti értékének megóvása indokolja.

 

3. §

 

/1/ A helyi egyedi védelem alá helyezett 1.§-ban meghatározott építmény fenntartása, az állagmegóvás a tulajdonos kötelezettsége.

/2/ A templom épületére, külső-belső részére semminemű reklám, hirdető berendezés, vagy más ettől különállóan megjelenő berendezés vagy tárgy nem helyezhető el.

/3/ A templom épületén végzett felújítási és átalakítási munkához a tulajdonos és a védetté nyilvánítást elrendelő hatóság hozzájárulása szükséges.

 

4.§

 

/1/ A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltakról az önkormányzat hatósági nyilvántartást vezet.

 

5.§

 

Ezen rendelet 2009. november 11-én lép hatályba.

 

 

Imre László           Dr. Gál László
polgármester         jegyző

 

 

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése november 11-én megtörtént.

Edve, 2009. november 11.

 

Dr. Gál László
jegyző