Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

 

 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdés és 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 

  1. Általános rendelkezések

1.§

  1. E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíti.

  2. A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

 

 

  1. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

2. §

(1) Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;

b) az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről, továbbá az árokpart (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik;

c) az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;

d) a beépítetlen belterületi ingatlanon, az előtte lévő járdán vagy árokparton a gazt és a gyomnövényt nem irtja;

e) beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik;

f) szennyvizet, trágyalevet, vagy más eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvezető árokba vezet, önt;

g) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, hozzájárulás nélkül igénybe vesz;

h) szemetet felhalmoz, rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik;

i) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony, vagy a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét, egészségét, vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el;

(2) Levegő minőségének védelmével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki szilárd hulladékot eléget.

(3) Helyi közutak fenntartásával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül közterület burkolatát megbontja, közterület burkolata alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez, közúthoz csatlakozást létesít vagy áthelyez, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végez.

(4) Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) közterület használati szerződés nélkül közterületen reklámhordozót létesít;

b) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál, vagy azokon engedély nélkül hirdetményeket helyez el.

(5) Állattartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában lévő ebet nem saját ingatlanán vagy használatában lévő területen tartja oly módon, hogy az a közterületre ne kóborolhasson el;

b) közterületén ebet póráz nélkül vezet;

c) nem gondoskodik arról, hogy az eb sem embert, sem más állatot harapással ne veszélyeztethessen.

(6) Közterület használatával összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével a 4. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás ellenére sem hagy fel;

b) közterület használati engedély nélkül épületet, építményt elhelyez;

c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, olaj, és egyéb szennyező anyagot nem távolítja el;

d) a közterület használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredetivel megegyező állapotban adja vissza;

e) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik;

f) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodásához szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol.

 

 

  1. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények

3.§

(1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság kiszabásánál figyelembe kell venni

a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát, és a felróhatóság mértékét, továbbá

b) az érintett vagyoni helyzetét, és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt magasabb szintű jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.

 

 

 

4. Eljárási szabályok

4.§

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, Beled Város Polgármesteri Hivatala ügyintézőjének észlelése, vagy bármely személy, illetve szervezet jelzése alapján indítható.

(2) E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az eljárás lefolytatását megelőzően a Polgármesteri Hivatal jegyzője felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű magatartás tanúsítására 8 napos határidő tűzésével. A határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefolytatni és közigazgatási bírságot kiszabni.

 

 

  1. Záró rendelkezések

 

5.§ Ezen rendelet 2012. június 12-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

 

Imre László Dr. Gál László

polgármester jegyző

 

 

 

Záradék:

 

Jelen rendelet kihirdetése 2012. június 11-én megtörtént.

 

Edve, 2012. június 11.

 

 

Dr. Gál László

jegyző