Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII.30) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Edve község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az Edve Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

2. § (1) Edve község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: a „PANNON-VÍZ” Zrt. (továbbiakban: Közszolgáltató).

(2) A Edve község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a kapuvári 0657/2 hrsz alatt kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a közszolgáltató által üzemeltetett települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Átadási hely: az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya.

b) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező háztartási szennyvíz gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna.

c) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást igénybe veszik.

d) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.

e) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

5. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

5. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 2 alkalommal igénybe venni.

(3) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a (2) bekezdéstől eltérően az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni. Annak tényét, hogy az ingatlan időlegesen használt ingatlan, a tulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(8) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a begyűjtési gyakoriságot,

d) a felek jogait és kötelezettségeit.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható.

(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani.

(2) A háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél (1) bekezdésben említett adatainak kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával.

10. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A Közszolgáltató számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.

(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.

(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(8) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási költséget kiszámlázni.

 

11. Záró rendelkezések

12. § Ezen rendelet 2014. január 1-tól lép hatályba.

 

 

 

 

Imre László Dr. Gál László

polgármester jegyző

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet 2013. december 30-án napján kihirdetésre került.

 

Edve, 2013. december 30.

 

Dr. Gál László

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:

 

 

a) lakossági fogyasztok esetén: 2.970.- Ft / m³+ Áfa

 

b) közületi fogyasztók esetén: 3.307.- Ft / m3+ Áfa