Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VII.07.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, é

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 

A rendelet hatálya Edve község közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) létesítésére terjed ki.

 

2. §

E rendelet alkalmazásában:

 

  1. Hivatali helyiség: az edvei Községháza (a továbbiakban: Községháza) 9343 Edve, Petőfi u. 60. kultúrterem

 

  1. Hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

 

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események létesítése

3. §

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 18. § (3) bekezdésében, valamint 32. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén engedélyezhető.

 

(2) Kereskedelmi, vendéglátó üzletben anyakönyvi esemény kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület biztosított.

 

(3) Nyílt vízen, nyílt vízen keresztül megközelíthető építményben, vízi és légi járművön anyakönyvi esemény nem engedélyezhető.

 

 

 

 

4. §

(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:

 

a)  a helyszín gondozott, hulladéktól, szaghatástól mentes;

b)  közlekedési és egyéb zajok a szertartás méltóságát nem zavarhatják meg;

c)  biztosított az anyakönyv és az anyakönyvvezető védelme káros behatásoktól, így különösen esőtől, széltől, sérüléstől;

d) az anyakönyvi esemény résztvevői számára megfelelő nagyságú tér álljon rendelkezésre, megfelelő bútorzattal, világítással és

e)  más egyéb tevékenység a szertartást nem zavarhatja meg.

 

(2) Ha az anyakönyvi esemény szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőmentes helyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodni. Az esőmentes helyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

 

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események létesítése

5. §

(1) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben hétfőtől csütörtökig 1600 óra és 1800 óra, péntekenként 1300 óra és 1800 óra, szombati napokon pedig 900 óra és 1900 óra között engedélyezhető anyakönyvi esemény.

 

(2) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül zárt épületben, pénteken és szombaton 1000 és 1900 óra között engedélyezhető anyakönyvi esemény.

 

(3) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül szabadtéren engedélyezett helyszínen május 2. és szeptember 30. között engedélyezhető anyakönyvi esemény.

 

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha annak időpontja nem ütközik a hivatalos helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseménnyel.

 

(5) Az anyakönyvi esemény időpontjának meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy – a közeli halállal fenyegető állapotot kivéve – anyakönyvi eseményt nem lehet lebonyolítani az At. 27. § (2) bekezdésében, valamint 39. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokon.

6. §

 

(1) Hivatali helyiségen kívül egy napon legfeljebb két anyakönyvi esemény tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 90 perc különbség legyen.

 

(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse egymást.

 

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

7. §

(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani – az anyakönyvvezető útján – a Hivatal jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon.

 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

 

(3) A jegyző helyszíni szemle során köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín, illetve esőmentes helyszín megfelel az At., valamint e rendelet előírásainak.

 

(4) Az esőmentes helyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló fedett szín vagy egyéb technikai megoldással történik az anyakönyvi esemény.

 

(5) Az anyakönyvvezető a jegyzői engedélytől függetlenül megtagadhatja az anyakönyvi eseményt, ha annak időpontjában a meghatározott feltételek mégsem teljesülnek.

 

Díjfizetési kötelezettség

8. §

(1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja eseményeként 5.000,-Ft.

 

(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja eseményeként 10.000,-Ft.

 

(3) A szolgáltatási díjakat az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 8 nappal, Edve Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

 

 

 

9. §

 

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi esemény esetén eseményenként bruttó 20.000,- Ft díjazás illeti meg.

 

 

10. §

 

(1) Ezen rendelet 2017. július 10-én lép hatályba.

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései irányadóak.

 

 

 

 

Imre László                                                                                                                  Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                     jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetése 2017. július 7-én megtörtént.

 

Edve, 2017. július 7.

 

 

Dr. Gál László

 

jegyző