Edve Község Önkormányzatának Versenyeztetési Szabályzata

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonának versenyeztetési rendjét az alábbiak szerint határozza meg.

 1. fejezet

Általános rendelkezések

 

 1. A szabályzat hatálya

 

 1. A szabályzat hatálya az önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának (a továbbiakban: vagyontárgy) versenyeztetés útján történő hasznosításával, értékesítésével megbízott személyre, szervre terjed ki.

 

 1. A versenyeztetés egyes formái

 

 1. A versenyeztetés megvalósulhat árverés, továbbá nyilvános vagy zártkörű pályázati eljárás útján.

 2. Az árverés a vagyontárgy értékesítésének, hasznosításának nyilvános, a pályázók közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, mely során a vételár vagy használati díj a nyilvános liciten licitlépcsők alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.

 3. A pályázati eljárás lebonyolítható nyilvános vagy zártkörű (meghívásos) pályázat útján.

 4. Zártkörű (meghívásos) pályázat olyan pályázati eljárás, amelyben a kiíró az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, és amelyben kizárólag e meghívottak nyújthatnak be pályázatot.

 

 1. A pályázati kiírás

 

 1. A kiíró a versenyeztetés során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott pályázati ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

 2. Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. ennek keretében a pályázó számára – lehetőség szerint – hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.

 

 

 

 

 

 

 

 1. fejezet

Árverés

 

 1. Az árverés kiírása

 

 1. A tulajdonosi joggyakorló dönthet úgy, hogy – a vagyonrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – a vagyontárgyat árverés útján értékesíti. A döntéssel egyidejűleg meg kell jelölni az árverést lebonyolító szervet vagy személyt.

 2. Az árverést hirdetmény közzétételével kell kitűzni. A hirdetményben fel kell tüntetni:

 1. az árverező nevét, székhelyét,

 2. a vagyontárgy megnevezését, címét, fekvését, helyrajzi számát,

 3. a vagyontárgy fontosabb adatait (alapterületét, műszaki állapotát, közművesítettségét, egyéb jellemzőit, stb.),

 4. a hasznosítási módját,

 5. az árverésen történő részvétel feltételeit,

 6. a vagyontárgy megtekintési lehetőségét,

 7. a jelentkezési lap benyújtásának módját, helyét, határidejét,

 8. az árverés helyét, idejét,

 9. a kikiáltási árat,

 10. a licitlépcső emelkedésének mértékét,

 11. a befizetendő biztosítékra (kaució) vonatkozó rendelkezéseket.

 1. Az árverési hirdetményt a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján legalább 10 napra, legalább az árverés időpontját megelőző 10. napon közzé kell tenni.

 

 1. Az árverés lefolytatása

 

 1. A levezető ellenőrzi az árverésen megjelentek körét és részvételi jogosultságát.

 2. Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, továbbá a hirdetményben megjelölt módon és időben a kauciót befizette.

 3. Árverezni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet.

 4. A levezető ismerteti az árverés szabályait, valamint a kikiáltott vagyontárgy fontosabb adatait.

 5. A levezető közli az árverés megkezdését, és a kikiáltási árat.

 6. Az árverésen az érvényes jelentkezést benyújtottak mindvégig részt vehetnek, és ajánlatot tehetnek.

 7. Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot elsőként teszi meg.

 8. A levezető kihirdeti az árverés végeredményét.

 9. A sikertelen résztvevőknek a befizetett biztosíték összege az árverés napját követő 15 napon belül visszafizetésre kerül.

 10. Az árverésről jegyzőkönyv készül, melyet a jegyzőkönyvvezető és az árverést levezető ír alá.

 

 1. Szerződéskötés

 

 1. A nyertes ajánlattevő az árverés napjától számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

 2. Amennyiben a szerződés a nyertesnek felróható okból 15 napon belül nem kerül megkötésre, úgy a nyertes helyébe – amennyiben van ilyen – a második legmagasabb ajánlatot tevő lép, és a szerződés az általa tett ajánlatnak megfelelően vele köthető meg. Ebben az esetben a nyertes a biztosítás összegét elveszíti.

 

 1. fejezet

Versenytárgyalás

 

 1. A pályázati eljárás típusai

 

 1. A pályázati eljárás főszabályként nyilvános.

 2. Nyilvános pályázati eljárás helyett csak akkor írható ki zártkörű pályázati eljárás, ha

 1. a vagyontárgy jellege, jelentősége, valamint az annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázati eljáráson előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé, vagy

 2. az önkormányzati érdek vagy az üzleti titok megóvása azt indokolttá teszi, vagy

 3. a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek.

 1. A pályázati eljárás típusáról a kiírónak a kiírásról történő döntés alkalmával rendelkeznie kell.

 2. A zártkörű pályázati eljárásra – ha e szabályzat másként nem rendelkezik – a nyilvános pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. A pályázati eljárás kiírása

 

 1. A nyilvános pályázati eljárást pályázati felhívás közzétételével kell kitűzni. A felhívásban fel kell tüntetni:

 1. a pályázat kiírójának nevét, székhelyét

 2. a vagyontárgy megnevezését, címét, fekvését, helyrajzi számát, egyéb jellemzőit

 3. a vagyontárgy fontosabb adatait (alapterületét, műszaki állapotát, közművesítettségét, egyéb jellemzőit, stb.),

 4. hasznosítás módját,

 5. az elbírálásra vonatkozó szempontokat,

 6. a pályázati eljáráson való részvétel feltételeit,

 7. a vagyontárgy megtekintési lehetőségét,

 8. a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

 9. a pályázat célját, típusát,

 10. az ajánlati kötöttség minimális időtartamát,

 11. a pályázati biztosíték összegét, rendelkezésre bocsátásának módját,

 12. a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel sem köt szerződést, és ily módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse,

 13. a pályázat tárgyára vonatkozó terheket, korlátozásokat, az elővásárlási jogot, illetve az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,

 14. a pályázatok felbontásának helyét, idejét,

 15. az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét.

 1. A pályázati felhívásban előírható, hogy az ajánlattevőnek meghatározott fizetési garanciát, vagy szerződés-tervezetet is csatolnia kell, illetőleg a megküldött szerződés-tervezet elfogadásáról kell nyilatkoznia.

 2. A pályázati felhívást a hivatal hirdető tábláján, az önkormányzat honlapján legalább 10 napra, legalább a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. napon közzé kell tenni.

 3. A pályázati felhívást zárkörű versenytárgyalás esetén legalább 3 előre meghatározott ajánlattevő részére kell egyidejűleg és közvetlenül megküldeni a benyújtási határidő kezdő napját legalább 10 nappal megelőzően.

 4. A kiíró a pályázati felhívásban szereplő, vagy a pályázók tudomására hozott pályázati feltételeket, és szabályokat vagy azok bármelyikét az alábbiak szerint változtathatja meg:

 1. ha ezt a jogát a pályázati felhívásban kifejezetten fenntartotta magának, és erről a pályázókat megfelelő módon és időben értesítette, vagy

 2. ha a pályázatok benyújtási vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg.

 1. A pályázati felhívás csak úgy módosítható, hogy a pályázónak az ajánlat benyújtására a módosítás közzétételértől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon.

 2. A változtatást a pályázati felhívás közzétételére, illetve az ajánlatok kérésére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni, illetőleg valamennyi érdekeltnek megküldeni.

 3. A kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

 4. Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.

 5. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

 

 1. A pályázati biztosíték

 

 1. A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető, melyet a pályázati felhívásban meghatározott időpontig és módon kell rendelkezésre bocsátani.

 2. A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálását követően a 39) pontban meghatározott kivételektől eltekintve vissza kell adni.

 3. Nem jár vissza a biztosíték, ha

 1. a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át,

 2. az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja,

 3. a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

 1. Az ajánlat

 

 1. Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatározott útján nyújthatják be.

 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

 2. az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,

 3. a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,

 4. az ajánlati kötöttségre, valamint

 5. az egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.

 1. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától az adott vagyontárgyra vonatkozó szerződéskötésig tart.

 

 1. A pályázatok felbontása

 

 1. A benyújtott pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálati sorszámmal kell ellátni, és azok felbontásáig a benyújtás helyén biztonságosan kell őrizni, úgy, hogy azok a határidő lejárta előtt ne kerülhessenek felbontásra.

 2. A pályázatok felbontása a kiíró döntésének megfelelően zárkörűen, vagy nyilvánosan történhet. Nyilvános a bontás, ha azon a pályázók, illetve meghatalmazottak is jelen lehetnek.

 3. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, ügyvédi meghatalmazással, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

 4. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét) és azt, hogy az ajánlat megfelel-e a kiírásban meghatározott alaki követelményeknek.

 

 1. A pályázatok értékelése, elbírálása

 

 1. A pályázatok felbontása után meg kell állapítani, hogy a pályázatok közül melyek érvénytelenek. Az érvénytelen pályázattal rendelkezők a pályázat további szakaszában nem vehetnek részt.

 2. Érvénytelen a pályázat, ha:

 1. olyan pályázó nyújtotta be, aki nem volt jogosult pályázni,

 2. határidőn túl nyújtották be,

 3. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,

 4. a megfelelő összegű biztosíték nem került befizetésre.

 1. Eredménytelek a pályázat, ha:

 1. a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy a beküldött ajánlatok a pályázati kiírás szempontjai alapján nem értékelhetők,

 2. a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázat követelményeinek, vagy más – a pályázatra vonatkozó – előírásnak,

 3. az ajánlat tartalma, vagy az abban megjelölt ellenérték jelentésen eltér a kiíró elvárásaitól, illetve

 4. a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött.

 1. Az ajánlatok elbírálása az adott vagyontárgy tekintetében a kiíró hatáskörébe tartozik.

 2. A pályázati eljárás nyertese az, aki a kiíró döntése alapján a kiírásban szereplő szempontoknak és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette, amely megfelel a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányossága követelményének.

 3. A pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően legkésőbb 15 napon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevővel.

 

 1. Szerződéskötés

 

 1. A nyertes pályázó a kihirdetés napjától számított 15 napon belül köteles a vagyontárgyra vonatkozó szerződést megkötni.

 2. A biztosítékot – a 39) pontban foglalt kivételektől eltekintve – a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint a pályázatok elbírálását követően az ajánlatok elbírálásáról szóló döntés meghozatalát követőn 15 napon belül vissza kell adni az ajánlattevő részére.

 

 1. fejezet

Záró rendelkezések

 

 1. A szabályzat hatályba lépése

 

 1. Ezen szabályzat Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett eljárásokra kell alkalmazni.

 

 

Edve, 2013. március 5.

 

 

 

 

 

Imre László Dr. Gál László polgármester jegyző